Header slideshow

Algemene voorwaarden serviceplan

Algemene voorwaarden bij het serviceplan van Technisch Installatiebedrijf Toonen B.V.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.   Toonen; Technisch Installatiebedrijf Toonen B.V.

b.   Contractant; degene (opdrachtgever, natuurlijk persoon, consument, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die bij Toonen een serviceplan heeft afgesloten.

c.   Serviceplan; een van de gekozen abonnementsvormen (pakket) welke door Toonen worden aangeboden.

d.   (Service)Abonnement; een schriftelijke overeenkomst waarin vastgelegd is voor welk pakket is gekozen tijdens de contractperiode.

e.   Toestel; het toestel is omschreven in de overeenkomst. Er geldt een maximum tot en met 50kW per toestel. Voor  toestellen van een fabricaat waarvan onderhoud speciale aandacht, voorzieningen of onderhoudscyclus vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, wordt dit beoordeeld door Toonen. In overleg met de contractant kan naar aanleiding hiervan een aanpassing op een overeenkomst met een afwijkend tarief worden vastgesteld. Er wordt gesproken over de volgende soorten toestellen:

  • Cv-ketel; indien het toestel een cv-ketel betreft dan behoort tot de installatie; het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud  van maximaal 40 liter. Tarieven gelden tot een maximaal vermogen van 50kw per toestel. Randapparatuur standaard  kamerthermostaat/temperatuurregeling (niet zijnde klokthermostaat); de gasleiding, inclusief de gaskraan maximaal 2 meter van de mantel van het toestel gemeten; de rookgasafvoer, met een maximale lengte van 3 meter, van kunststof aluminium of roestvrij staal tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal; de koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten; de cv-aansluitingen aan het toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige componenten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het toestel tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten; de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het toestel. Alleen aanvullen te kiezen bij een warmtetoestel.

  • Gasboiler/geiser/gevelkachel; hiermee wordt aangeduid alle gasgestookte toestellen niet zijnde uw cv-ketel zoals gasgestookte boiler, geiser en gevelkachel.

  • Warmtepomp (ww); hiermee wordt aangeduid alle toestellen welke water verwarmen door een vloeistof rond te pompen. Uitgesloten zijn warmtepompen die gebruik maken van luchtverplaatsing (in deze aangeduid als airco) of met ondersteuning van een cv-ketel. Tarieven gelden tot een maximaal vermogen van 50kw per toestel.

  • Warmtepomp (ww + cv); hiermee wordt aangeduid  alle toestellen welke water verwarmen door een vloeistof rond te pompen en onlosmakelijk verbonden zijn met een cv-ketel (in een behuizing). Uitgesloten zijn warmtepompen die gebruik maken van luchtverplaatsing (in deze aangeduid als airco). Tarieven gelden tot een maximaal vermogen van 50kw per toestel.

  • WTW-unit/mechanische ventilatie; hiermee wordt aangeduid toestellen welke bedoeld zijn om lucht te verversen dan wel te verwarmen. Alleen aanvullend te kiezen bij een warmtetoestel.

  • Zonneboiler; hiermee wordt aangeduid alle los geplaatste en in cv-ketel geïntegreerde boilers welke indirect worden verwarmd door de cv-ketel. Alleen aanvullend te kiezen bij een warmtetoestel.

  • Airco binnendeel; hiermee wordt aangeduid alle binnenshuis geplaatste units (binnenunits) van een airco zoals het plafondmodel, raammodel, mobiele airco en cassettemodel, individueel opererend dan wel in combinatie met een buitenunit. Tarieven gelden voor installaties met maximaal 3kg koudemiddel.

  • Airco buitendeel; hiermee wordt aangeduid alle buitenshuis geplaatste units (buitenunits) van een airco, individueel opererend dan wel in combinatie met een buitenunit. Tarieven gelden voor installaties met maximaal 3 kg koudemiddel.

  • Hybride systeem bestaande uit een gasketel met warmtepomp binnen- en buitendeel.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Het serviceplan heeft uitsluitend betrekking op gasgestookte verwarmingsketels tot 50kw in de woningbouw    waarvoor een abonnement is afgesloten.
2.2 Het abonnement gaat in na goedkeuring van uw toestel door ons serviceteam. Tijdens een eerste onderhoudsbeurt controleert de monteur de installatie, de veiligheid, de werking en pleegt onderhoud aan uw cv-ketel. Voor deze eerste onderhoudsbeurt ontvangt u een factuur van 12 maal het maandtarief voor het basispakket onderhoud 1 x per 12 maanden. Indien deze eerste onderhoudsbeurt langer duurt dan 90 minuten brengen wij deze extra tijd in rekening. Moet de monteur tijdens deze eerste onderhoudsbeurt nieuwe onderdelen plaatsen, dan brengen wij deze separaat in rekening.
2.3 Behoudens wederopzegging wordt dit serviceplan stilzwijgend telkens met één kalenderjaar verlengd.
2.4 Het serviceplan kan alleen voor die apparaten worden afgesloten, welke in goede staat van onderhoud verkeren, goed toegankelijk voor service zijn, goed functioneren en welke zijn aangesloten volgens de laatste installatievoorschriften.
2.5 Indien naar het oordeel van het serviceteam de toestellen gesaneerd moeten worden, bijvoorbeeld in verband met achterstallig onderhoud, gelden hiervoor onze normale tarieven. De kosten hiervan worden afzonderlijk in rekening gebracht.
2.6 Het serviceplan biedt u keuze uit vier verschillende pakketten met elk een andere servicegraad. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in artikel 4 per gekozen pakket.
2.7 Ons serviceteam beoordeeld te allen tijde of uw apparatuur ondergebracht wordt in het serviceplan en kan zonder opgave van redenen een toestel weigeren.

ARTIKEL 3 LOOPTIJD EN BEEINDIGING
3.1 Ingangsdatum van het serviceplan na goedkeuring door ons serviceteam geschiedt op de 1e dag van de maand van opdracht.
3.2 De minimale looptijd van het serviceplan is 2 kalenderjaren. Het serviceplan wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar, tenzij het serviceplan met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd.
3.3 Indien opzegging plaatsvindt binnen de eerste 2 kalenderjaren, is de contractant het abonnementsgeld voor de eerste 2 jaren volledig verschuldigd.
3.4 De maximale looptijd voor het basisplus pakket, het luxe pakket en het ultra luxe pakket is 15 jaar vanaf het bouwjaar van de ketel. Na deze periode wordt uw abonnement automatisch omgezet naar het basispakket.
3.5 De contractant heeft geen recht op restitutie bij tussentijdse opzegging van dit serviceplan.

ARTIKEL 4 PAKKETTEN
4.1 Het basispakket bestaat uit het preventief onderhoud aan uw apparaat. Het verhelpen van storingen valt hier niet onder.
4.2 Het basispluspakket bestaat uit het preventief onderhoud en service aan uw apparaat. Voor het melden van storingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
4.3 Het luxepakket bestaat uit het preventief onderhoud en service aan uw apparaat. Voor het melden van storingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Onder dit pakket vallen ook de toestelonderdelen. Onder toestelonderdelen wordt verstaan die onderdelen, die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Deze vallen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak binnen deze overeenkomst. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan Toonen niet aansprakelijk worden gesteld.
4.4 Het ultra luxe pakket bestaat uit het preventief onderhoud en service aan uw apparaat. Voor het melden van storingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Onder dit pakket vallen ook de toestelonderdelen. Onder toestelonderdelen wordt verstaan die onderdelen, die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Deze vallen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak binnen deze overeenkomst.
Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan Toonen niet aansprakelijk worden gesteld. Ook de randapparatuur valt onder dit pakket. Onder randapparatuur wordt verstaan: de vulkraan, overstortventiel, expansievat, de inlaatcombinatie, de merkgebonden thermostaat (niet zijnde klokthermostaat) en de radiatorkra(a)n(en).
4.5 Installatiebedrijf Toonen installeert geen door u  zelf gekochte onderdelen.

ARTIKEL 5 ONDERHOUD
5.1 Onder onderhoud wordt verstaan het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant. Het inspecteren van de randapparatuur en rookgasafvoer. De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing. Het zo nodig bijvullen van de installatie, voor zover van toepassing.
5.2 Het serviceplan geeft  recht op één onderhoudsbeurt in de 12 of 24 maanden uit te voeren op een door Toonen te bepalen tijdstip.
5.3 De werkzaamheden worden op werkdagen verricht tussen 7.30 en 16.15 uur.
5.4 De apparatuur waaraan werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dient door de contractant goed toegankelijk gemaakt te worden anders worden deze uren doorberekend volgens geldend uurtarief.
5.5 Toonen informeert de contractant van tevoren over dag en tijdstip waarop onderhoud zal worden uitgevoerd.
5.6 De contractant stelt Toonen in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
5.7 De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Toonen meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Krijgt de monteur op afgesproken datum/tijdstip geen gehoor, dan zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 STORINGEN
6.1 Storingen kunt u doorgeven op ons storingsnummer het gehele jaar. Storingen worden z.s.m. verholpen na melding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
6.2 Indien u het basisplus, het luxe, of het ultraluxe pakket heeft, zijn de arbeidskosten voor storingen welke maximaal twee werkuren ter plaatse gericht zijn op het verhelpen van één en dezelfde storing aan het toestel gratis. Hierboven gelden onze normale uurtarieven.
6.3 Voor storingen welke buiten het Serviceplan vallen gelden onze normale tarieven.

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING
7.1 De genoemde tarieven zijn op basis van maandelijkse automatische afschrijving.
7.2 Het betalen van het abonnementsgeld gaat direct in na het afsluiten van het abonnement.
7.3 Voor een eerste onderhoudsbeurt ontvangt u een factuur van 12 maal het maandtarief voor het basispakket onderhoud 1 x per 12 maanden. Indien deze eerste onderhoudsbeurt langer duurt dan 90 minuten brengen wij deze extra tijd eveneens in rekening.
Na deze eerste onderhoudsbeurt gaat direct het maandbedrag in voor het door u gekozen pakket. En gaat u vooruit betalen voor de eerst volgende onderhoudsbeurt.
Moet de monteur tijdens deze eerste inspectie nieuwe onderdelen plaatsen, dan brengen wij deze in rekening. De monteur overlegt hierover eerst met u. 
7.4 De tarieven kunnen voor een nieuwe contractperiode worden gewijzigd. Indien deze boven de indexering CBS indexcijfer CAO lonen uitgaat, zal deze tijdig schriftelijk worden medegedeeld. In afwijking op de andere voorwaarden kan de opdrachtgever bij een wijziging van de tarieven, die boven de indexering uitkomen, de overeenkomst binnen een maand na datum waarop de tariefswijziging wordt medegedeeld, opzeggen tegen het eind van de eerstvolgende maand.
7.5 De prijzen genoemd in het serviceplan zijn geldig voor de postcodes: 5321, 5353, 5354, 5358, 5361, 5363, 5364, 5371, 5373, 5374, 5403, 6500 t/m 6514, 6516 t/m 6546, 6551, 6564, 6571, 6572, 6581, 6582, 6584 t/m 86, 6601 t/m 6617, 6631, 6634, 6641, 6642, 6644, 6645, 6650 t/m 6655. Indien het toestel zich niet in dit gebied, doch binnen een straal van 30 kilometer bevindt wordt maandelijks een toeslag van € 3,- incl. BTW berekend bij het abonnementsgeld.
7.5 Indien meerdere toestellen zijn opgenomen in het serviceplan wordt de meerprijs bij punt 7.4 slechts één maal doorberekend.
7.6 Voor werkzaamheden aan niet onder het contract vallende toestellen gelden onze normale tarieven.

ARTIKEL 8 UITGESLOTEN
8.1 Onder het basis pakket, basisplus pakket en het luxe pakket vallen niet reparaties aan en/of vervanging van  onderdelen en/of appendages welke zich buiten het toestel bevinden zoals een expansievat, thermostaat, externe pomp, radiatoren, radiatorkranen, automatische ontluchter,  enz. en het ontstoppen van de afvoer van de ketel.
8.2 Niet onder het serviceplan vallen handelingen welke service uitsluiten zoals het niet uitvoeren van bedieningshandelingen, vergeten de gaskraan open te zetten, te lage gasdruk, te lage waterdruk, een gedoofde waakvlam tenzij deze niet wil blijven branden, het onjuist aftappen, bijvullen of ontluchten van de installatie, vergeten stekker in het stopcontact te doen, stroomstoringen buiten de apparatuur, defecte zekeringen, een storing veroorzaakt door (de)montagewerk, vergeten de kamerthermostaat juist af te stellen of batterij te vervangen, onjuiste stand van de schakelaars, bevroren leidingen, ontkalken van toestellen, storingen en gebreken buiten de installatie, storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging danwel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door derden of kosten die voortvloeien uit het niet tijdig laten schoonmaken van schoorsteen kanalen of roetzak en vervuild filter wtw-ventilatie-unit.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 De contractant zal Toonen noch haar personeel aansprakelijk stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit fouten gemaakt door personeel van Toonen bij de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden, tenzij deze schade is te wijten aan duidelijk aantoonbare opzet en/of grove nalatigheid van de kant van het personeel.
9.2 Toonen zal eveneens nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebreken aan het apparaat of door uitvallen van de installatie.

ARTIKEL 10 VERHUIZING
10.1 Bij verhuizing van de contractant is deze verplicht Technisch installatiebedrijf Toonen schriftelijk en tijdig hiervan op de hoogte te brengen.
10.2 Ingeval van verhuizing dan/wel overlijden, kan het serviceplan kosteloos overgeschreven worden naar de nieuwe bewoner.
10.3 Wijziging van het telefoonnummer of andere wijzigingen van belang voor het onderhoud dienen tijdig schriftelijk te worden doorgegeven.
10.4 Indien een toestel, waarvoor een serviceplan is afgesloten wordt vervangen door anderen dan door Toonen, dan kan een nieuw onderhoudscontract worden afgesloten op het nieuwe toestel. Het abonnement gaat in na goedkeuring van uw toestel door ons serviceteam. Tijdens een eerste onderhoudsbeurt controleert de monteur de installatie, de veiligheid, de werking en pleegt onderhoud aan uw cv-ketel. Voor deze eerste onderhoudsbeurt ontvangt u een factuur van 12 maal het maandtarief voor het basispakket onderhoud 1 x per 12 maanden. Indien deze eerste onderhoudsbeurt langer duurt dan 90 minuten brengen wij deze extra tijd in rekening. Moet de monteur tijdens deze eerste onderhoudsbeurt nieuwe onderdelen plaatsen, dan brengen wij deze separaat in rekening.
10.5 Toonen behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgave van redenen een abonnement te weigeren, niet te verlengen of te beëindigen.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALING
11.1 Toonen heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
11.2 Indien Toonen de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Toonen de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
11.3 Indien de contractant een wijziging in de voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.
11.4 Op punten waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden voor onderhouds- en service-abonnementen voor woninginstallaties van de Techniek Nederland.
11.5 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.